Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Pitek, 18 wrzenia
imieniny:
Ireny, Irminy, Stanisawa
Budynek Zakadu Doskonalenia Zawodowego na ul. ks. Skorupki
Publikacje
Jednostki wojskowe w inspektoracie "Maria"by Stanisaw Piwowarski
   IV Armia Pancerna, ktra wesza na teren Inspektoratu "Maria" nie przeprowadzia pacyfikacji terenu, co naley zawdzicza trafnym decyzjom wadz AK (pukownikowi "Gardzie" i majorowi "Bolko"), ktre po odwoaniu "Czujnoci" ograniczyy walk zaczepn do samoobrony ludnoci i wasnych si, trafnie ulokowanych po 20 sierpnia w kompleksie lasw sancygniowskich.
   Utworzona przez niemieck IV Armi grupa "Wallenstein", w sile ponad dwch tysicy onierzy zlikwidowaa bezporednie zagroenie na tyach wasnych oddziaw nad Nid i Nidzic przez rozproszenie oddziaw 120 Puku Piechoty "Kawiarnia", ktre bez wikszych strat ponownie znalazy si w konspiracji.
   W wydanym 1 sierpnia przez majora "Bolko" Rozkazie operacyjnym Nr 1 okrelone zostay najwaniejsze zadania dla Inspektoratu "Maria" na wypadek "Powstania" lub "Burzy". Do koca okupacji wytyczne te zachoway aktualno. Najistotniejszymi punktami tego rozkazu - ktry rwnie ze wzgldu na historyczne znaczenie przytaczamy - byy:
I. Zadania Inspektoratu 0/08 [Miechw]:
 1. Akcja A ["Powstanie"]. Dziaajc przez zaskoczenie i rwnoczesne uderzenie na caym terenie operacyjnym:
  1. opanowa i zabezpieczy teren operacyjny;
  2. moliwie jak najwiksz ilo batalionw odda do rwnoczesnego uderzenia w Inspektoracie 0/07 [Krakw];
  3. odda dwa baony do rwnoczesnego uderzenia na SL [lsk];
  4. da d-cy VII/0014 [Okrgu Krakowskiego] w moliwie jak najszybszym czasie, jak najwikszy odwd do dziaania na 0/07, tworzc zgrupowanie w rejonie P [Proszowic] i MI [Michaowic].
  Myl przewodni wyszego dowdcy jest opanowanie przede wszystkim m.KR [Krakowa], jako gwnego punktu taktycznie wanego.
 2. Akcja B ["Burza"]. Z chwil zbliania si frontu i wejcia na teren operacyjny oddziaw niemieckich uderza zgrupowaniami do kompanii na szpice tylne nieprzyjaciela, szarpa i niszczy jego mae i oderwane oddziay przez wasne patrole dywersyjno-partyzanckie, da opiek i zapewni bezpieczestwo wasnej ludnoci przez zorganizowanie obrony osiedli (miast i wsi) i dziaanie patroli opiekuczych.
  Po wykonaniu zadania zebra swoje jednostki w wikszych zgrupowaniach celem nawizania kontaktw i pokazania swej siy wkraczajcym oddziaom bolszewickim.
   Opracowanie i zabezpieczenie wasnego obszaru major "Bolko" powierzy oddziaom "Dominiki-Marii", dowodzonym przez kapitana cc Antoniego Iglewskiego, pseudonim "Ponar". Miay one otrzyma stosowne wsparcie ze strony WSOP, PKB i SS. Oddziay te po opanowaniu terenu miay, jako Samodzielny Partyzancki Batalion Szturmowy "Suszarnia", przej do odwodu 106 Dywizji Piechoty "Dom" w rejonie Kazimierzy Wielkiej.
   Zadanie oczyszczenia terenu, zlecone oddziaom "Dominiki-Marii" naleao do podstawowych, gdy gwarantowao bezpieczestwo wasnym oddziaom na ich tyach oraz umoliwiao swobodne dziaanie wszystkich sub i organw administracji cywilnej dla wykonania zada, zwizanych z planem mobilizacyjnym.
   Rozmieszczona najbliej Krakowa Krakowska Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej "Bank", "B", "CC" miaa z rejonu Proszowic uderzy na lotnisko w Pobiedniku, a we wspdziaaniu z jednostkami krakowskiej 6 Dywizji Piechoty na lotnisko w Rakowicach.
   Do dziaa na lsku zostay wyznaczone bataliony 116 Puku Piechoty "Winiarnia", a mianowicie I batalion, tworzony na terenie gmin Kroczyce i Kidw, dowodzony przez kapitana "Biaonia" - do wsparcia akcji powstaczej w Inspektoracie Rejonowym Zawiercie i IV batalion, organizowany na terenie gmin Suoszowa i Jangrot, dowodzony przez kapitana "Poraja" - do udzielenia pomocy Inspektoratowi Rejonowemu Sosnowiec.
   W pierwszej kolejnoci obydwa te bataliony poprzez wzmocnione patrole specjalne miay natychmiast po ogoszeniu "Pogotowia" zniszczy posterunki niemieckiej stray granicznej w nakazanych im rejonach granicy midzy III Rzesz a Generalnym Gubernatorstwem.
   Do dyspozycji dowdcy Grupy Operacyjnej "Garda" ("Krakw") major "Bolko" przydzieli trzy bataliony: jeden ze 112 , a dwa ze 116 Pukw Piechoty. IV batalion z puku "Mleczarnia", rozlokowany pierwotnie na terenie gmin Kacice i Paecznica, dowodzony przez porucznika "Kmit" mia przej w rejon Proszowic i dozorowa kierunek Proszowice - Kocmyrzw - Skrzeszowice - Czyyny - Krakw. Kierunek Michaowice - Wgrzce - Czerwony Prdnik - Krakw mia by pod dozorem III batalionu z puku "Winiarnia", dowodzonego przez porucznika "Zempliskiego", przegrupowanego z rejonu Wolbromia i gminy Duec na obszar Michaowic. W drugim natomiast etapie lini Skaa - Somniki mia zabezpieczy II batalion z tego puku, sformowany na terenie gmin Pilica i arnowiec, dowodzony przez porucznika "Zawilaka". Dowdc tych trzech batalionw, oddanych do dyspozycji pukownika "Gardy" mia by kapitan "Teofil".
   112 Puk Piechoty kapitana "Maka" otrzyma zadanie rozmieszczenia si na linii Wolbrom - Miechw w celu dozorowania wszystkich czterech linii drogowych i kolejowych oraz utrzymania cznoci z 23 Dywizj Piechoty majora Zygmunta Janke, pseudonim "Walter" (z Okrgu lskiego).
   Na lewym skrzydle "Domu" mia si znale 120 Puk Piechoty kapitana "Sewera", z zadaniem obrony kierunku wschodniego na linii Piczw - Modzawy - Koniecmoty - Krzczonw - Opatowiec i przepraw na Wile z dozorowaniem trasy nadwilaskiej od Opatowca do Brzeska Nowego si trzech batalionw wzdu linii i jednym batalionem w odwodzie koo Dbian.
   "Kawiarnia" miaa rwnie dziaa na korzy nacierajcych wojsk sowieckich poprzez ataki na tylne strae niemieckie, organizowanie zasadzek ogniowych na kolumny nieprzyjaciela i, w przypadku potrzeby, poprzez uderzenia na punkty oporu wroga.
   Z chwil ogoszenia "Pogotowia" major "Bolko" mia zorganizowa miejsce postoju swego sztabu w rejonie Szarbia Zwierzyniecka - Skalbmierz, gdzie winny byy zameldowa si kompanie: sztabowa, i cznoci telegraficznej, pluton cznoci radiowej i pluton andarmerii dywizyjnej. W pobliu musiay te znale si Samodzielny Partyzancki Batalion Szturmowy "Suszarnia", Dywizjon Kawalerii "Kwieciarnia" (tworzone na terenie gmin Dziaoszyce, Sancygniw i w kilku innych miejscowociach) oraz kompania pionierw.
1 2 3 4 5 6 7 8
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas