Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Poniedziaek, 19 sierpnia
imieniny:
Emilii, Julinana, Konstancji
Bitwa miechowska IV 17.02.1863 r. Olej ptno
Publikacje
O samodzielnym partyzanckim batalionie "SUSZARNIA"by Stanisaw Piwowarski
   Punkty zaopatrzenia wywno znajdoway si wpobliskich majtkach. Dokonywano take rekwizycji wmajtkach pozostajcych pod bezporednim zarzdem niemieckim. Kilkakrotnie oprniano pobliskie magazyny zboowe, gwnie wDziaoszycach. Zabrane zboe przemielay okoliczne myny, za chleb (nieraz wiloci tysica bochenkw) wypiekay ofiarne gospodynie wiejskie zokolicznych wiosek iniektre majtki. Miesiczne zuycie mki wynosio okoo 30ton. Przewoenie zboa, mki ichleba angaowao zarwno tabor wasny, jak iwiele podwd dostarczanych przez oddziay terenowe iokolicznych chopw.
   Organizacja sub iycia codziennego wobozie lenym przebiegaa wedug regulaminu Wojska Polskiego. Obz wSancygniowie ztrzeciej dekady sierpnia rni si zasadniczo od obozu zokresu od wrzenia do listopada.
   W planach powstaczych dla Batalionu Szturmowego wyznaczono zadanie niedopuszczenia do zniszczenia przez Niemcw tunelu kolejowego pod Bia Gr, zablokowanie szos Krakw – Kielce iKazimierza Wielka - Miechw oraz Miechw - Wolbrom, opanowanie Miechowa, Charsznicy iWolbromia oraz magazynw, fabryk iprzetwrni wtych miejscowociach wsplnie zoddziaami terenowymi iWojskowej Suby Ochrony Powstania.
   Stan "Czujno" zarzdzony wInspektoracie Rejonowym "Maria" 25lipca trwa a do upadku Powstania Warszawskiego. Jednak ani wariant "Powstanie", ani akcja "Burza" nie doczekay si praktycznej realizacji, co wynikao zoglnej sytuacji politycznej imilitarnej – ogromnego nasycenia terenu wojskiem niemieckim izatrzymania si ofensywy wojsk sowieckich na caej dugoci frontu zNiemcami, co trwao, jak si okazao, do stycznia 1945.
   Gotowo Wehrmachtu do natychmiastowego zareagowania na ewentualne prby uderzenia ze strony Armii Czerwonej zprzyczka pod Sandomierzem czy znad Wisoki nie pozwalaa dowdztwu niemieckiemu na uycie do dziaa przeciwpartyzanckich wrejonie Ksia Wielkiego, Dziaoszyc iPiczowa adnych powaniejszych si, za jednostki policyjne iwartownicze tutaj stacjonujce byy za sabe imiay do wykonania powane zadania zwizane zbudow umocnie, cigniciem kontyngentw, zapewnieniem bezpieczestwa transportw na rokadowej linii kolejowej iszosowej Krakw – Kielce oraz na innych szlakach komunikacyjnych. Niemieckie wadze usioway przeto zneutralizowa zmobilizowane siy AK za wszelk cen, stosujc taktyk ograniczonych uderze izastraszajcych pacyfikacji na przemian ztaktyk nawizywania rozmw zwysuwaniem propozycji wsplnych dziaa przeciw Sowietom, zdrobnymi koncesjami na rzecz AK, jak na przykad przeprowadzenie wymiany jecw.
   25sierpnia wgodzinach od 1330 do 1400 trzy samoloty niemieckie dwukrotnie zbombardoway iostrzelay zbroni pokadowej miejsce postoju sztabu 106Dywizji Piechoty "Dom" iGrupy Operacyjnej "Krakw". Spaleniu ulegy wszystkie zabudowania folwarczne (wraz zinwentarzem gospodarskim) oraz drewniany dworek wKnyszynie – siedziba sztabw. Wnalocie na Knyszyn zabito ogem 10 osb, araniono kilka. Zgino trzech onierzy AK – plutonowy Jan Podsiado, pseudonim "Kordian", nieznany starszy szeregowy opseudonimie "Krakw" isanitariuszka Jadwiga Krt, pseudonim "Mila". Bdcy na ubezpieczeniu sztabw pluton kaprala podchorego "Babinicza" zosta prawie cakowicie pozbawiony swej broni, gdy stodoa, wktrej kwaterowa, spona ju przy pierwszym nalocie. Zniszczeniu ulegy samochd, motocykle, kuchnie polowe, wozy, koce, zapasy ywnoci. Zostao zabitych rwnie kilka koni. Wczasie bombardowania cudem uniknli mierci pukownik "Garda" ijego sztab oraz major "Tysic" ze swoim otoczeniem.
   Na nastpny dzie Jagdkomando zPiczowa zaskoczyo na cmentarzu parafialnym wSancygniowie placwk "Suszarni", wwyniku czego polegli kapral podchory Dionizy Nowak, pseudonim "o" inieznany partyzant oraz zostali wzici do niewoli starszy strzelec podchory Wojciech Narbut-uczyski, pseudonim "Plater" istarszy strzelec Zdzisaw akomski, pseudonim "Kardelek". Dziaanie niemieckiej jednostki byo wstpem do penetracji Sancygniowa, wcelu rozpoznania stanu si AK wtym rejonie. Tego samego dnia Niemcy iwasowcy natrafili wmajtku Sancygniw na motocykl Wehrmachtu, zdobyty uprzednio przez onierzy terenwki, wzwizku zczym aresztowali kuzynw waciciela majtku, Jana iAndrzeja Deskurw, zabrali sze koni ityle siode, odstpujc jednak od pacyfikacji wsi.
   Nalot lotniczy spowodowa przesunicie poza obz radiostacji Komendy Okrgu oraz wyprowadzenie poza jego obrb plutonu andarmerii. Do ubezpieczenia radiostacji przydzielano co tydzie inny pluton zBatalionu Szturmowego.
   W rejonie Sadki–Bugaj na wschodnim skraju lasw dbr Ksi Wielki 20sierpnia zapad obozowiskiem Samodzielny Batalion Partyzancki "Skaa", dowodzony przez kapitana Jana Panczakiewicza, pseudonim "Skaa". Po kilku dniach Batalion ten przesun si otrzy kilometry na zachd, wrejon gajwki Way. Wnastpstwie walk stoczonych przez siebie (26, 28 i30sierpnia) iwobec ustalenia przez Niemcw miejsca postoju jednostki rozpoznaniem lotniczym (29 i30sierpnia) SBP "Skaa" przesun si 30sierpnia na tereny na pnoc od Knyszyna, skd 31sierpnia przedar si do lasw dbr Ksi Wielki (miejscowo Wodacz), lecych po zachodniej stronie szosy Krakw – Kielce. Krtko jeszcze – wzwizku zodbiorem zrzutu – Batalion przebywa wrejonie Zaryszyna, aby 3wrzenia wyruszy ku Lasom Krzelowskim.
   Powodzenie, ktre 30sierpnia kapitan "Skaa" osign wboju zoddziaami pacyfikacyjnymi zawdzicza niewtpliwie pomocy "Suszarni", rozrywajcej swym uderzeniem na lewym skrzydle ju cakowicie zamknity piercie nieprzyjaciela, zacignity wlesie Mody Gaj wok SBP "Skaa". Oddziay Kedywu wwalkach istarciach poniosy straty wzabitych irannych. Pukownik "Garda", ktry wraz ze swoim sztabem by przy SBP "Skaa" zachowa waciwy sobie spokj iodwag. Zginli jednak dwaj podchorowie zpocztu dowdcy Grupy Operacyjnej "Krakw" – Henryk Czecz, pseudonim "Lasek" iOskar Rudziski, pseudonim "Oskar".
   Pod zarzutem udzielenia pomocy partyzantom ekspedycja spacyfikowaa Krzeszwk, Ksi May iWay. 29 i31sierpnia tyraliery niemieckie podjy bezporednie natarcia na Lasy Sancygniowskie, lecz nie osigny adnego powodzenia.
   Rwnoczenie zapankami, terrorem iniszczeniem ludnoci polskiej wbardzo pojedynczych przypadkach okupant wymienia zAK jecw. Wten sposb odzyskali wolno starszy strzelec podchory "Plater", starszy strzelec "Kardelek" oraz Jan iAndrzej Deskurowie.
1 2 3 4 5
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas