Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Sobota, 6 czerwca
imieniny:
Laurentego, Laury, Nory
Bitwa miechowska III 17.02.1863r. Olej, tektura
Publikacje
Historia Miechowaby Wodzimierz Barczyski

Czasy nowoytne

    W 1457 roku urodzi si w Miechowie jeden z najznamienitszych jego mieszkacw - Maciej Karpiga zwany pniej Maciejem Miechowit - ksidz, lekarz, astrolog, historyk i geograf, wielokrotny rektor Akademii Krakowskiej, autor synnego "Traktatu o dwch sarmacjach". Maciej z Miechowa by te autorem pierwszej polskiej drukowanej ksiki medycznej napisanej pod grob zbliajcego si epidemii, byy to: "Szczegowe przepisy o zabezpieczeniu si przed gron dum"
    Rok 1525 to czas wielkiej rozbudowy klasztoru a take okres budowy nowej Kaplicy Grobu Boego z wiern kopi grobu jerozolimskiego. Do teje kaplicy pielgrzymowali nie tylko zwykli ptnicy ale take koronowane gowy caej wczesnej Europy. Od 1624 roku miasto miao drewniany ratusz stojcy w rynku, a take przytuek dla kalek i starcw prowadzony prze braci zakonnych. W 1732 roku nastpi najdotkliwszy jak dotd poar - spali si klasztor i cz wspaniaego ksigozbioru. Mimo tak wielu plag Miechw nadal si rozwija i w roku 1790 mieszkay w nim 1373 osoby w 160 domach. Spis przeprowadzony w latach 1790-1792 podaje, e Miechw zamieszkiwao 195 rzemielnikw o rnych specjalnociach zawodowych takich jak: snycerze, cyrulicy, introligator, nauczyciele, lekarz, pisarz, wony i trbacz. W wyniku trzeciego rozbioru Polski Miechw wszed w skad cyrkuu krakowskiego, a od roku 1796 do cyrkuu mieszczcego si w Koskich.
    Rok 1809 to rok nastpnych przemian. Wojska ksicia Jzefa Poniatowskiego odbiy cz ziem zajtych przez Austriakw i podajc przez Miechw weszy do Krakowa wczajc w dniu 15 sierpnia 1809 roku Galicj Zachodni do Ksistwa Warszawskiego. Wtedy to Miechw sta si stolic powiatu jako nowej jednostki administracyjnej. Klska Napoleona przyniosa nastpne zmiany. Na kongresie wiedeskim w 1815 roku z wikszoci ziem Ksistwa Warszawskiego utworzono Krlestwo Polskie z carem Aleksandrem Wielkim jako krlem polskim. Utworzono struktur wojewdztw. Miechw wszed jako powiat w skad wojewdztwa krakowskiego. Dekretem Namiestnika w Radzie Stanu gen. Jzefa Zajczka z dnia 16 stycznia 1816 roku Miechw zosta wyznaczony na now siedzib wojewdztwa krakowskiego. W wyniku braku odpowiednich pomieszcze jak rwnie materiaw budowlanych do ich postawienia siedzib t faktycznie nie zosta i nowym dekretem tego namiestnika z 6 sierpnia 1816 roku t siedzib zostay Kielce. Tak te Miechw znalaz si w granicach nowo powstaego wojewdztwa kieleckiego.
    W XIX wieku w Miechowie powstay niewielkie zakady przemysowe: midzy innymi wytwrnia myda i wiec. Bardzo wanym wydarzeniem byo przeprowadzenie przez miasto nowej szosy (1830 rok), ktra wioda od Warszawy poprzez Kielce do poudniowych granic Krlestwa Polskiego.
Podczas robt ziemnych przy budowie szosy powsta nasyp nad rzeczk Miechwk oraz usypano dwa kopce przy ulicy Warszawskiej.
    Tragicznie zapisao si dla Miechowa powstanie styczniowe. Dnia 17 lutego 1863 roku oddziay powstacze nieudolnie dowodzone przez Apolinarego Kurowskiego dokonay prby opanowania Miechowa. Klska powstacw bya cakowita - nielicznym udao si w rozsypce wycofa - reszta polega lub zgina w mczarniach, gdy rannych powstacw wrzucano do studni na rynku miasta. Miasto spotkay liczne represje i naturalnie poar, ktrego carscy odacy nie pozwalali gasi. Po pamitnym dniu 17 lutego 1863 roku pozostao 40 ocalaych domw i 830 osb czyli poowa dotychczasowej ludnoci.
    Pomimo wielu klsk i niepowodze nie znikn Miechw z mapy midzy innymi dziki dziaalnoci patriotyczno - spoecznej swoich mieszkacw. Znaczn rol w dziaalnoci tej odgrywaa Ochotnicza Stra Poarna powstaa w 1847 roku, wiodca prym w dziaalnoci kulturalnej. Speniaa ona znaczn rol wychowawczo-spoeczn poprzez podtrzymywanie i pobudzanie ducha narodowego. W 1885 roku Miechw uzyska poczenie kolejowe z Dbrow Grnicz oraz Kielcami i Radomiem - powstaa stacja kolejowa w Charsznicy.
    Okres popowstaniowy to czas oywionej dziaalnoci stowarzysze rolniczo-ziemiaskich oraz chopskich. Pierwsze Towarzystwo Rolnicze powstao w 1898roku z inicjatywy takich dziaaczy jak: Gabriel Godlewski, Stefan Kozowski i Bogusaw Kleszczyski. Powstaa take pierwsza organizacja wociaska pod nazw "Jutrzenka". W 1903 roku zostaa zorganizowana wspaniaa wystawa rolnicza. Okres poprzedzajcy wybuch I Wojny wiatowej to czas pewnego oywienia w rozwoju miasta - powstaj zakady usugowe i przemysowe: destylarnia monopolowa przy ul. Wolbromskiej, kilka cegielni, skad maszyn rolniczych Grkiewicza, drukarnia St. Jeewskiej, zakad lusarski W. Budziskiego kilka duych sklepw i skadw.
    W 1908 roku powsta w Miechowie Oddzia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego ktrego pierwszym dokonaniem byo utworzenie muzeum. W przededniu wybuchu wojny w Miechowie dziaay 4 szkoy w tym jedna 2 klasowa rzdowa oraz dwie 4 klasowe (mska i eska) oraz jedna 1 klasowa. Funkcjonowa miechowski oddzia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Towarzystwo Opieki nad dziemi oraz kasa poyczkowo - oszczdnociowa. Istniaa take od 1913 roku biblioteka i wypoyczalnia ksiek p. Domaskiej. Co dwa tygodnie odbyway si due jarmarki: w Miechowie we wtorki w Somnikach w czwartki a w Proszowicach w rody.
1 2 3 4 5
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas