Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Pitek, 18 wrzenia
imieniny:
Ireny, Irminy, Stanisawa
Patrol jazdy krakowskiej z 1831 r. Olej, ptno
Publikacje
Historia Ligi Obrony Kraju w Miechowieby Wodzimierz Barczyski
Liga Obrony Kraju kultywuje tradycje narodu i tradycje ora polskiego oraz nawizuje do dorobku swoich poprzedniczek jak Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej , dziaajcej w okresie midzywojennym w latach 1923-1939, Towarzystwo Przyjaci onierza i Ligi Przyjaci onierza.


Odznaka LOPPLOPP bya to masowa organizacja spoeczna dziaajca w latach 1923-1939 na terenie caej Polski. Zajmowaa si popularyzacj i wspieraniem rozwoju lotnictwa w rnych dziedzinach - modelarstwa, szybownictwa, lotnictwa silnikowego, rozbudow lotnisk i szk lotniczych. Do jej zada naleao rwnie przygotowanie ludnoci do obrony przeciwlotniczej.W Miechowie podobnie jak i w innych miastach kraju LOPP dziaaa do wybuchu wojny i oprcz szkole prowadzia modelarni w ktrej instruktorem by Tadeusz Naszydowski.


Odznaka TPTowarzystwo Przyjaci onierza powstao w Polsce w okresie drugiego procza 1944r. i istniao do 21 lipca 1950r. W powiecie miechowskim zalki powstania T.P.. zanotowano pod koniec 1951r.
Jego pierwszym Prezesem by Franciszek Koprowski a nastpnie Stefan Mierzwiski.


Odznaka LPLiga Przyjaci onierza powstaa z przemianowania T.P.. z dniem 21 lipca 1950r. i przetrwaa do 12 listopada 1962r. tak w pastwie jak i w powiecie miechowskim.
Prezesem zosta Stefan Mierzwiski.

Z dniem 12 listopada 1962r. L.P.. zostaa przemianowana na Lig Obrony Kraju, ktrej nazwa przetrwaa do dnia dzisiejszego.
Odznaka LOK

Prezesami tej organizacji byli: Stefan Mierzwiski, Witold Kope i Janusz Uchto.

Prezes Stefan MierzwiskiPrezes LOK Stefan Mierzwiski


Prezes Witold KopePrezes Witold Kope


Prezes Janusz UchtoPrezes Janusz UchtoOd pocztku istnienia T.P.. i dalszych przeobrae, organizacje te systematycznie rozwijay si i skupiay coraz wicej modziey i dziaaczy spoecznych.
Tak w T.P.. jak te L.P.. do tych organizacji naleao w powiecie miechowskim okoo 900 do 1000 czonkw wywodzcych si z poszczeglnych gmin, zakadw pracy, szk, itp. Organizacje te miay charakter powiatowy.
Obecnie Liga Obrony Kraju w granicach nowego powiatu miechowskiego skupia 14 k szkolnych (513 czonkw) i 3 zakadowe (65 czonkw).
Decydujc rol w dziaalnoci LOK odgrywa Klub Oficerw Rezerwy skupiajcy ponad 70 oficerw i podoficerw rezerwy, oraz Klub Strzelecki zrzeszajcy 56 czonkw.
Dugoletnim prezesem KOR by Jzef Jarno. W 2003 roku w wyniku wyborw powoano nowy Zarzd Klubu, ktrego prezesem zosta Jerzy Jamroy.

Prezes KOR Jzef JarnoPrezes KOR Jzef Jarno


Prezes Jerzy JamroyPrezes KOR Jerzy JamroyKlub Motorowy na pochodzie 1 Maja w 1958 r.W czasie istnienia Ligi Przyjaci onierza dobrze prosperowa Klub Motorowy zrzeszajcy 35 czonkw, ktry bra udzia w rnych uroczystociach organizowanych w powiecie, a take poza jego granicami.
Prezesem tego klubu by Franciszek Koprowski.
W latach 1974-1980 bardzo mocno dziaa Klub Motorowy a jego czoowym zawodnikiem by Wiesaw Jajkiewicz reprezentujcy Miechw nie tylko w Polsce ale take na midzynarodowych zawodach motocyklowych.
W roku 1951 powsta przy L.P.. Orodek Szkolenia Kierowcw, ktry przygotowywa kierowcw dla potrzeb rolnictwa (traktorzyci), zakadw pracy, a take dla potrzeb Wojska Polskiego.
Tym orodkiem od chwili powstania kierowali: Andrzej Ksiek, Jan Pieszczyk, Wadysaw Balicki, Roman Kuraj, Waldemar Plutecki, Stanisaw Domagaa, Andrzej Wilk, Gabriel Nowak, a obecnie funkcj te peni Wiesaw Jajkiewicz, ktry jednoczenie kieruje fili Orodka Szkolenia Zawodowego Kierowcw w Kazimierzy Wielkiej.
W ramach istniejcej organizacji LOK i Orodka Szkolenia Zawodowego Kierowcw przeszkolono na prawo jazdy w latach 1992-2001 2448 osb, z tego 1121 dla potrzeb wojska.
Poza tym przeszkolono 150 osb na specjalnych kursach dotyczcych ochrony fizycznej I i II stopnia.
W ostatnim okresie usprawniono dziaalno orodka szkolenia poprzez zakup komputerw dla ksigowoci i orodka szkolenia oraz egzaminw. Sztandar LOK
LOK i Klub Oficerw Rezerwy w dniu 15 sierpnia 2001r. otrzyma sztandar ufundowany przez czonkw i sympatykw LOK. W dniu wita Wojska Polskiego nastpio powicenie sztandaru w Bazylice Grobu Boego w Miechowie i oficjalne przekazanie organizacji lokowskiej.
Wiele problemw w dziaalnoci LOK stwarzay warunki lokalowe. W pierwszych latach istnienia organizacji siedzib bardzo skromn stanowiy pomieszczenia prywatne w rynku miechowskim przy ulicy Racawickiej. Obiekty te obecnie nie istniej.
Dziki przekazaniu przez Urzd Miasta i Gminy w Miechowie w 1976r. placu i budynku po byej Powiatowej Radzie Narodowej w Miechowie przy ulicy Sienkiewicza warunki pracy LOK i szkolenia ulegy znacznej poprawie.
Budynek LOKOd 1 marca 2001r. LOK dzierawi od Urzdu Miasta dworzec autobusowy cznie z placem i peni funkcj koordynatora obsugi pasaerskiej ludnoci przez autobusy rnych instytucji oraz tabor prywatny (busy).
W powanym stopniu podnioso to autorytet LOK-u a wraz z nim popraw sytuacji ekonomicznej, a szczeglnie przynioso rodki na dziaalno statutow. Liga Obrony Kraju realizuje swoje zadania ktre wynikaj ze statutu i programu dziaania w oparciu o istniejc baz techniczn, dziaaczy spoecznych i zatrudnionych pracownikw.
LOK zatrudnia 3 instruktorw nauki jazdy, 1 pracownika do spraw statutowych, posiada 3 samochody osobowe, 1 samochd ciarowy Star 200 model 1142. Ogem zatrudnionych jest 9 osb.
W budynku dworca mieci si nowoczesna i dobrze urzdzona sala wykadowa. Bardzo duym zainteresowaniem szczeglnie modziey, cieszy si strzelnica do broni pneumatycznej, z ktrej rocznie korzysta 800 osb.
Aby wyj naprzeciw zainteresowaniom modziey, policji, stray, dziaaczy LOK itp. przystpiono do budowy nowej strzelnicy kulowej na terenie Gminy Miechw.
Rwnie poprzez sponsorowanie dziaaczy LOK zosta wyremontowany i przygotowany do magazynowania broni odpowiedni magazynek broni i amunicji. W ramach realizacji planu dziaania LOK, a w tym rwnie Klubu Oficerw Rezerwy, zarzdy tych organizacji, mimo wielu kopotw i trudnoci do pozytywnie wykonuj swoje obowizki wobec czonkw i dziaaczy LOK a mianowicie:
co najmniej 3 razy w roku odbywaj si zawody strzeleckie z udziaem wyonionych grup policji, stray, LOK, KOR itp. z broni kulowej.
wedug potrzeb modziey i osb zainteresowanych odbywaj si zawody strzeleckie z broni pneumatycznej.
odpowiednie grupy bior udzia w zawodach strzeleckich organizowanych przez wojewdztwo, uzyskujc czoowe miejsca w eliminacjach.
W roku 2000 ekipa KOR LOK biorca udzia w okrgowych zawodach KOR LOK zaja zespoowo II miejsce, a mistrzem wojewdztwa maopolskiego w strzelaniu z KBKAK oraz pistoletu 9mm P83 zosta czonek KOR LOK Wiesaw Jajkiewicz.
DyplomyLiga Obrony Kraju cile wsppracuje z modelarni w Miechowie. Modzie chtnie uczestniczy w zajciach prowadzonych przez instruktora Pana Eugeniusza Wokowicza.
Sta si ju tradycja udzia LOK i KOR w rnych uroczystociach pastwowych, kocielnych itp. jak np.:
rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
rocznica zakoczenie II wojny wiatowej
wito Wojska Polskiego
rocznica rozpoczcia II wojny wiatowej
rocznica odzyskanie niepodlegoci
rocznica wyzwolenia Miechowa

W tym zakresie istnieje cisa wsppraca z Koami Kombatanckimi, inwalidami wojennymi, z policj, stra poarn, z dyrektorami szk, Wojskow Komend Uzupenie, z burmistrzem i wjtami gmin oraz ze starostwem. Za t wspprac serdecznie dzikujemy.
Jako zado uczynienie, za zaangaowanie spoeczne dziaaczy LOK oraz sympatykw i sponsorw:
nagrodzono awansowaniem na kolejne stopnie podoficerskie i oficerskie ponad 100 kombatantw i 150 dziaaczy LOK,
odznaczono odznakami LOK, KOR 85 czonkw,
zbiorowymi medalami udekorowano 10 k szkolnych i zakadw pracy.

W rejonie orodka LOK w Miechowie dziaaj nastpujce kluby i koa:
 • Klub Oficerw Rezerwy w Miechowie
 • Klub Strzelectwa Sportowego "Gryf" w Miechowie
 • Koo Zakadowe przy PSP w Miechowie
 • Koo Zakadowe przy OSP w Charsznicy
 • Koo Zakadowe przy PDD w Miechowie
 • Koo Szkolne przy ZSM w Miechowie
 • Koo Szkolne przy LO w Miechowie
 • Koo Szkolne przy LE w Miechowie
 • Koo Szkolne przy ZSR w Ksiu Wielkim
 • Koo Szkolne przy Gimnazjum w Ksiu Wielkim
 • Koo Szkolne przy ZSR w Miechowie
 • Koo Szkolne przy Gimnazjum w Dziaduszycach
 • Koo Szkolne przy Gimnazjum w Goczy
 • Koo Szkolne przy Gimnazjum Nr1 w Miechowie
 • Koo Szkolne przy Szkole Podstawowej w Pojaowicach
 • Koo Szkolne przy Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli
 • Koo Szkolne przy Szkole Podstawowej w Swoiczanach
 • Koo Szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Miechowie
 • Koo Szkolne przy Niepublicznym Liceum Ekonomicznym w Miechowie

Liga wcza si w organizacje wszystkich uroczystoci patriotycznych w miecie poprzez uczestnictwo pocztu sztandarowego i delegacji wadz Ligi.
Dzie Wojska Polskiego to okazja do spotkania dziaaczy naszej organizacji. 15 sierpnia 2003 roku podczas spotkania por. rez. Wodzimierz Barczyski przybliy zebranym to historyczne ustanowienia wita Wojska Polskiego. Dokonano dekoracji odznaczeniami resortowymi.
85 rocznica odzyskania niepodlegoci to rwnie okazja na lekcj patriotyzmu. Uroczyste spotkanie czonkw LOK byo okazj do przypomnienia genezy ustanowienia tego wita i udziau w tworzeniu podwalin niepodlegego Pastwa Polskiego przez synw ziemi miechowskiej.

W oficjalnych uroczystociach miejskich bra tradycyjnie udzia poczet sztandarowy LOK i delegacja Zarzdu.

W dniu 19 grudnia dziaacze i sympatycy Ligi Obrony Kraju zebrali si na tradycyjnym opatku. W spotkaniu wzili udzia gospodarze terenu: Burmistrz i Starosta jak rwnie przedstawiciele wadz wojewdzkich LOK.
Miechowsk organizacj lokowsk w w VI Maopolskich Zawodach Modziey Szkolnej w Informatyce reprezentowao czterech uczniw.
Na 21 druyn zesp z Gimnazjum: Mariusz Durdek i Krzysztof Kucharski (opiekun Jacek Krl) zajli V miejsce a druyna z Zespou Szk Nr 2: Dariusz Sota i Piotr Wywia (opiekun Wojciech Wesoowski) zaja VI miejsce.

15 grudnia 2005 roku na Zjedzie Delegatw LOK dokonano wyborw nowych wadz organizacji.

Nowy Zarzd LOK Do Zarzdu wybrano:
- Stanisaw Niedba - prezes
- Wiesaw Jajkiewicz - v-ce prezes
- Jerzy Gadysz
- Jan Rusek
- Lechosaw Nowak
- Jerzy Kowar
- Krzysztof Gola
- Edyta Dudzicz
- Janusz Uchto

do Komisji Rewizyjnej wybrano:
- Wodzimierz Barczyski
- Krzysztof Kupiel
- Jerzy Kucmierz
- Andrzej Paka
- Micha Kulisa

delegatami na Zjazd Wojewdzki LOK zostali:
- Stanisaw Niedba
- Wiesaw Jajkiewicz
Prezes Stanisaw Niedba

Prezes LOk Stanisaw Niedba
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas