Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Czwartek, 6 sierpnia
imieniny:
Jakuba, Sawy, Wincentego
Powstaniec. Olej, ptno
Publikacje
Miechowskie Stowarzyszenie Silva Rerumby Wodzimierz Barczyski
Ta nowo powstaa organizacja ma zamiar rozpocz dziaalno majc na celu m.in. promocj ziemi miechowskiej oraz podnoszenia jakoci ycia jej mieszkacw.

STATUT STOWARZYSZENIA


ROZDZIA I
POSTANOWIENIA OGLNE:
1
Miechowskie Stowarzyszenie Silva Rerum, zwane dalej "Stowarzyszeniem", skupia osoby pragnce dziaa na rzecz: promocji ziemi miechowskiej, podnoszenia jakoci ycia jej mieszkacw, tworzenia wizi midzyludzkich oraz przeciwdziaania wykluczeniu spoecznemu.

2
Stowarzyszenie dziaa na podstawie ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach" (tekst jednolity: Dz. Ust. 2001 r. nr 79 poz. 855) oraz niniejszego Statutu i z tego tytuu posiada osobowo prawn.

3
 1. Terenem dziaalnoci Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzib Stowarzyszenia jest miasto Miechw.
 3. Dla waciwej realizacji swych celw Stowarzyszenie moe prowadzi dziaalno poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Stowarzyszenie moe by czonkiem krajowych i zagranicznych stowarzysze o takim samym lub zblionym zakresie dziaania, w tym stowarzysze i zwizkw stowarzysze.
 5. Stowarzyszenie moe by czonkiem krajowych i zagranicznych stowarzysze o takim samym lub zblionym zakresie dziaania, w tym stowarzysze i zwizkw stowarzysze.
 6. Stowarzyszenie moe uywa oznak i pieczci na zasadach okrelonych w przepisach szczegowych.
 7. Stowarzyszenie moe powoywa jednostki terenowe (oddziay). Oddziay mog posiada osobowo prawn.

4
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony

5
Stowarzyszenie opiera sw dziaalno na pracy spoecznej czonkw i wolontariuszy, jednak do realizacji swoich celw statutowych moe zatrudnia pracownikw.

6
W celu realizacji swych zada Stowarzyszenie zakada wspprac z organizacjami rzdowymi, samorzdowymi, pozarzdowymi i kocielnymi.


ROZDZIA II

CELE, ZADANIA I FORMY DZIAANIA

7
Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne dziaanie na rzecz regionu i rodziny, a w szczeglnoci:
 1. Podejmowanie inicjatyw na rzecz eksponowania regionu, jego walorw kulturowych, historycznych oraz przyrodniczych.
 2. Podejmowanie dziaa na rzecz propagowania i wspierania twrczoci ludowej oraz promocja produktu regionalnego.
 3. Dziaanie na rzecz poszerzania oferty edukacyjnej.
 4. Inspirowanie dziaa na rzecz ograniczenia bezrobocia i jego skutkw.
 5. Tworzenie warunkw do wszechstronnego rozwoju dzieci i modziey.
 6. Dziaanie na rzecz wspierania inicjatyw samopomocowych.
 7. Wspieranie inicjatyw na rzecz rodzicielstwa zastpczego.
 8. Realizacja zada publicznych w zakresie:
  1. pomocy spoecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji yciowej oraz wyrwnywania szans tych rodzin i osb;
  2. zapewnienia zorganizowanej opieki byym onierzom zawodowym, ktrzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom;
  3. dziaalnoci charytatywnej;
  4. podtrzymywania tradycji narodowej, pielgnowania polskoci oraz rozwoju wiadomoci narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  5. dziaalnoci na rzecz mniejszoci narodowych;
  6. ochrony i promocji zdrowia;
  7. dziaania na rzecz osb niepenosprawnych;
  8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osb pozostajcych bez pracy zagroonych zwolnieniem z pracy;
  9. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz dziaalno na rzecz rwnych praw kobiet mczyzn;
  10. dziaalnoci wspomagajcej rozwj gospodarczy, w tym rozwj przedsibiorczoci;
  11. dziaalnoci wspomagajcej rozwj wsplnot i spoecznoci lokalnych;
  12. nauki, edukacji, owiaty i wychowania;
  13. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i modziey;
  14. kultury, sztuki, ochrony dbr kultury i tradycji;
  15. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
  16. ekologii i ochrony zwierzt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  17. porzdku i bezpieczestwa publicznego oraz przeciwdziaania patologiom spoecznym;
  18. upowszechniania wiedzy i umiejtnoci na rzecz obronnoci pastwa;
  19. upowszechniania i ochrony wolnoci i praw czowieka oraz swobd obywatelskich, a take dziaa wspomagajcych rozwj demokracji;
  20. ratownictwa i ochrony ludnoci;
  21. pomocy ofiarom katastrof, klsk ywioowych, konfliktw zbrojnych i wojen w kraju i za granic;
  22. upowszechniania i ochrony praw konsumentw;
  23. dziaa na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktw i wsppracy midzy spoeczestwami;
  24. promocja i organizacja wolontariatu;
  25. dziaalno wspomagajca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarzdowe oraz podmioty, o ktrych mowa w par. 7.

8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele midzy innymi poprzez:
 1. Organizowanie prelekcji, sympozjw, konferencji i szkole.
 2. Prowadzenie szeroko rozumianej dziaalnoci badawczej, wydawniczej i kolportaowej.
 3. Organizowanie imprez kulturalnych, kulturalno-rozrywkowych, integracyjnych, sportowych i rekreacyjnych.
 4. Organizowanie kampanii informacyjnych.
 5. Prowadzenie punktw informacji turystycznej.
 6. Organizowanie wystaw, wernisay, plenerw i konkursw.
 7. Prowadzenie zespow ludowych.
 8. Organizowanie bada profilaktycznych.
 9. Prowadzenie szkoy dla seniora i innych form pracy z seniorami.
 10. Organizowanie sekcji i k zainteresowa.
 11. Organizowanie obozw, kolonii dla dzieci oraz wczasw dla rodzin i seniorw.
 12. Prowadzenie szk, przedszkoli, wietlic rodowiskowych, wietlic socjoterapeutycznych, rodowiskowych Domw Samopomocy (DS-w), Domw Pomocy Spoecznej,
 13. Domw Dziecka, Rodzinnych Domw Dziecka, wietlic dla seniorw,
 14. Warsztatw Terapii Zajciowej (WTZ-w) i podobnych.
 15. Organizowanie grupowych i indywidualnych form terapii, pomocy i edukacji psychologicznej dla dzieci, modziey i dorosych zagroonych wykluczeniem spoecznym.
 16. Organizowanie konkursw i programw ekologicznych.
 17. Wspieranie dzieci i modziey szczeglnie zdolnej, przez stypendia i inne formy pomocy.
 18. Tworzenie grup wolontariuszy oraz grup liderw modzieowych.
 19. Prowadzenie poradni rodzinnych, poradni uzalenie, dziennych oddziaw leczenia uzalenie, grup wsparcia i Punktw Wczesnej Interwencji oraz Klubw Integracji Spoecznej i Centrw Integracji Spoecznej.
 20. Prowadzenie orodkw dla ofiar przemocy w rodzinie.
 21. Wspieranie i kreowanie przedsibiorczoci zawodowej.
 22. Aktywizacja kobiet powracajcych z urlopw macierzyskich.
 23. Prowadzenie Bankw Ofert Pracy.
 24. Organizowanie rnych form rehabilitacji i terapii.
 25. Pozyskiwanie rodkw finansowych i rzeczowych oraz usug wspierajcych prowadzenie zaoe statutowych.
 26. Uczestnictwo w midzynarodowych inicjatywach i projektach adresowanych do grup ludzi objtych dziaalnoci Stowarzyszenia.
 27. Wspprac z mediami.

9
Czonkowie Stowarzyszenia w swojej pracy kierowa si bd zasadami zgodnymi ze spoeczn nauk Kocioa Katolickiego.

10
Stowarzyszenie moe prowadzi dziaalno statutow odpatn w zakresie zada okrelonych w niniejszym statucie.

ROZDZIA III

CZONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIZKI

11
Czonkami Stowarzyszenia mog by osoby fizyczne i prawne, zamieszkujce w Polsce i za granic wyraajce ch wsparcia i realizacji programu Stowarzyszenia.

12
Czonkowie Stowarzyszenia dziel si na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierajcych
 3. Honorowych

13
Czonkiem zwyczajnym moe by osoba penoletnia, ktra daje gwarancj realizacji zaoe Stowarzyszenia przez swoje prace i regularne wpacanie skadek czonkowskich.

14
Czonek zwyczajny ma prawo:
 1. udziau w zebraniach, konferencjach, kursach i uroczystociach Stowarzyszenia;
 2. wybiera i by wybieranym do wadz;
 3. wypowiada si i zgasza wnioski zmierzajce do usprawnienia dziaania Stowarzyszenia;
 4. wypowiada si odnonie podziau rodkw finansowych, bdcych w dyspozycji Stowarzyszenia.

15
Czonkiem wspierajcym moe by osoba fizyczna lub prawna, ktra zgosi ch pomocy w realizacji celw i programu Stowarzyszenia oraz inne osoby prawne, organizacje spoeczne i stowarzyszenia dziaajce dla dobra dzieci i rodziny.

16
Czonek wspierajcy ma prawo:
 1. wspiera i przyczynia si do realizacji celw i programu Stowarzyszenia;
 2. uczestniczy w zebraniach Stowarzyszenia z gosem doradczym;
 3. wypowiada si i zgasza wnioski zmierzajce do usprawnienia funkcjonowania Stowarzyszenia.

1 2
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas