Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Sobota, 6 czerwca
imieniny:
Laurentego, Laury, Nory
Poar Miechowa 1863 r. - mal. A Grottger
Publikacje
Zygmunt hrabia Wielopolski, margrabia Gonzaga Myszkowskiby Stanisaw Piwowarski
Bra udzia w kampanii wrzeniowej 1939 roku jako rotmistrz rezerwy kawalerii, przydzielony na czas wojny do 3. Puku Uanw lskich (dowdca pk kaw. Czesaw Chmielewski), uczestniczc we wszystkich wikszych walkach i forsownych marszach odwrotowych tej jednostki, od lska po Lubelszczyzn, od 1 IX do 19 IX, po czym uda si do Chrobrza, skd w dalszym cigu (jak przed wojn) kierowa ordynacj o powierzchni okoo 10 tysicy hektarw, zoon w dobrach Chroberz z 11 folwarkw i dobrach Ksi Wielki z 4 folwarkw.
Ju w padzierniku 1939 r. dziki pk. kaw. Tadeuszowi Komorowskiemu wczy si do dziaalnoci konspiracyjnej w Organizacji Wojskowej Krakowa, tworzonej rwnolegle do Suby Zwycistwu Polski przez wyej wymienionego oraz pka kaw. Edwarda Godlewskiego i ppka dypl. Klemensa Rudnickiego. Stajc si czonkiem podziemnego wojska przyj pseudonim "Wiesaw". Po upywie trzech miesicy od przystpienia rtm. "Wiesawa" do konspiracji nastpio przemianowanie Organizacji Wojskowej Krakowa, poczonej ze Sub Zwycistwu Polski na Zwizek Walki Zbrojnej. Komendantem Obszaru Nr IV ZWZ zosta pk /gen. bryg. Tadeusz Komorowski ps. "Korczak"-"Prawdzic". Funkcj komendanta Okrgu Krakowskiego ZWZ, obejmujcego rwnie dawne powiaty (teraz obwody) Piczw i Miechw (a wic Chroberz i Ksi Wielki), obj pk dypl. Julian Filipowicz ps. "Rg"-"Pobg" W Chrobrzu zakwaterowa jako utajniony dubler komendanta Obszaru Nr IV ZWZ pk kaw. Edward Godlewski ps."Jerzy”-"Izabelka" (w kampanii wrzeniowej dowdca 14 Puku Uanw Jazowieckich), znany dobrze margrabiemu z jego suby w tyme puku. Przez cay 1940 r. i cz roku nastpnego przebywa on na co dzie w Chrobrzu, jakkolwiek dla kamuflau wykonywa obowizki agenta handlowego. Dla zapewnienia bezpieczestwa pk. "Jerzemu”-"Izabelce” i w zwizku z zadaniami powstaczymi, realizowanymi przez ZWZ, margrabia Zygmunt Wielopolski uzbroi sub folwarczn, co zakoczyo si katastrof wobec zaistniaej, a stwierdzonej przez podziemie, denuncjacji konfidenta policyjnego do wadz niemieckich, e rtm. "Wiesaw" prowadzi dziaalno konspiracyjn. Zarzuty Gestapo udao si w zasadzie odparowa, ale margrabia w 1941 r. zosta aresztowany przez policj i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu-Sachsenhausen, skd dopiero po jedenastu miesicach wydoby go ordynat Alfred Potocki z acuta, uzyskujc w swoich staraniach pomoc ze strony krla Woch Wiktora Emanuela III. Wobec zorganizowania przez wadze okupacyjne Liegenschaftu w dobrach chroberskich, margrabia, w trosce o zachowanie ycia rodziny i swojego musia opuci Chroberz. Wraz z on, Mari z Tyszkiewiczw, crk Jzefa i Jadwigi z Czetweryskich (ur. 3 II 1904 r. w Wilnie – zm. 26 XI 1971 r. w Krakowie), rwnie od pocztku onierzem Organizacji Wojskowej Krakowa, a potem ZWZ-AK ps. "Minka"-"Raus" oraz dziemi: Aleksandrem (ur. 1929), Krzysztofem (ur. 1931) i Izabel (ur. 1936) przyby do Ksia Wielkiego i zamieszka w leniczwce Opacz. Mimo, e wczesna sytuacja materialna margrabiego bya bardzo za, podj wspprac z "Upraw" ("Tarcz"), organizacj ziemiask, bdc zapleczem personalnym i materialnym dla AK. Podlega w swej pracy por. Leonowi Krzeczunowiczowi ps. "Express"-"Roland", dawnemu wacicielowi Jaryczowa, wczenie administrujcemu w majtku Sieciechowice, nalecym do Stanisawa Reya. Na wielkie osignicia "Uprawy" ("Tarczy") w Okrgu Krakowskim AK wpywaa wykonywana z talentem, pena zapau i oddania praca rtm. "Wiesawa". Z pocztkiem 1943 r. margrabia zosta przekazany z "Uprawy" do sztabu Komendy Okrgu Krakowskiego AK, gdzie obj funkcj patnika. Stanowisko to piastowa w niesychanie trudnych warunkach, przy silnym zagroeniu ze strony nieprzyjaciela, do koca okupacji. W pracy tej wykaza si niezwyk pilnoci i skrupulatnoci, wybitn przytomnoci umysu i roztropnoci, technik i jakoci realizowania zada. Oprcz pseudonimu "Wiesaw" posugiwa si wtedy jeszcze liczb szyfrow "200". Jako patnik pracowa przy czterech kolejnych dowdcach Okrgu, a mianowicie: pk. piech. cc Jzefie Spychalskim ps."Luty"-"Taran", pk. Edwardzie Godlewskim ps. "Ganin"-"Garda", gen. bryg. Stanisawie Rostworowskim ps. "Brzask"-"Odra", pk. piech. cc Przemysawie Nakoniecznikoff-Klukowskim ps. "Kruk II"-"Garda II". Pk "Luty"-"Taran" po swoim aresztowaniu (24 III 1944) uczyni go jednym z trzech opiekunw swej rodziny i wykonawc testamentu.
1 2
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas