Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Sobota, 6 czerwca
imieniny:
Laurentego, Laury, Nory
Jerzy Stanek na ogierze Jim. Olej, ptno
Publikacje
Major Bohdan Thugutt, ps. "Beteha" - "Brat"by Stanisaw Piwowarski
By czowiekiem niepospolitych walorw osobistych, dla ktrego Ojczyzna i praca dla niej, honor i prawe serca byy wartociami najwyszymi.
Pochodzi z rodziny szlacheckiej, ktra daa Polsce wybitnych uczonych, uznanych politykw, cenionych spdzielcw, znakomitych rolnikw, gdy hodowaa piknemu hasu Zygmunta Krasiskiego, naszego trzeciego Wieszcza - “z szlacht polsk polski lud”.
Rodzina Thuguttw wywodzi si z Austrii. W XVIII w. niektrzy jej czonkowie uzyskali w Polsce nobilitacj i herb Pelikan, std te czciowo naleeli oni do warstwy szlacheckiej, a czciowo zaliczali si do mieszczan.
Spord wybitnych przedstawicieli tej rodziny naley wymieni:
Stanisawa Jzefa Thugutta - ojca Bohdana. By to chemik i mineralog, absolwent i docent Uniwersytetu w Dorpacie (Tartu). Od 1894 roku wykadowca, a w latach 1915-1935 profesor zwyczajny mineralogii i petrografii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1919-1920 rektor, a w latach 1918-1919 i 1920-1921 prorektor tego Uniwersytetu. Czonek rzeczywisty Polskiej Akademii Umiejtnoci w Krakowie, czonek Towarzystwa Naukowego we Lwowie, po 1945 roku czonek-korespondent Polskiej Akademii Nauk. Odznaczony za zasugi na polu naukowym Krzyem Komandorskim Orderu Polonia Restituta, doktor honoris causa Uniwersytetu w Tartu. Stanisawa Augusta Thugutta - stryjecznego brata wyej wymienionego. By on politykiem i dziaaczem spoecznym. W latach 1918-1920 minister spraw wewntrznych w Rzdzie Tymczasowym Polskiej Republiki Ludowej w Lublinie i w gabinecie J. Moraczewskiego. W latach 1922-1924 wicepremier rzdu Rzeczypospolitej, pose na Sejm i w latach 1922-1924 prezes Stronnictwa Ludowego “Wyzwolenie”. Delegat na Konferencj Pokojow w Paryu. Wybitny publicysta.
Ze strony matki jej dziadek Szymon Cywiski by uczestnikiem powstania listopadowego i wojny z Rosj w latach 1830-1831, a Bronisaw Cywiski (ojciec Lucyny) bra udzia w powstaniu styczniowym.
Z tradycji rodzinnych wynis umiowanie przeszoci, kult pracy pozytywnej, gboki demokratyzm i ponadpartyjne widzenie spraw pastwa i narodu. Bohdan Thugutt ukoczy Gimnazjum W. Grskiego w Warszawie w 1925 roku, a w 1931 Szko Gwn Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ze stopniem inyniera rolnika.
W 1931 roku obj kierownictwo gospodarstwa w rodzinnym majtku. Jednoczenie w Nagorzanach jego modsza siostra Wanda (1909-1945), rwnie inynier rolnik, prowadzia hodowl koni pkrwi anglo-arabskiej.
Prcz prowadzenia gospodarstwa Bohdan Thugutt wiele czasu przeznacza na prac spoeczn. W latach 1932-1939 by radnym w gminie Nagorzany, czonkiem Zarzdu Stacji Rolniczo-Dowiadczalnej w Sielcu koo Skalbmierza i w latach 1937-1939 czonkiem Zarzdu Zwizku Ziemian Powiatu Piczowskiego (za prezesury Bronisawa Postawki- z Odonowa).
Sub wojskow czynn odby w latach 1929-1930 w Szkole Podchorych Rezerwy Piechoty w Berezie Kartuskiej. W 1933 roku, po odbyciu wicze w 21 Puku Piechoty otrzyma nominacj na stopie podporucznika rezerwy.
1 2 3
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas