Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Sobota, 6 czerwca
imieniny:
Laurentego, Laury, Nory
Brama w dawnej zabudowie pnocnej pierzei Rynku
Publikacje
Jzef Spychalskiby Stanisaw Piwowarski
Spychalski Jzef, pseud.: Jurand, Szary, Socha, Wast, Scibor, Grudzie, Gruda, Luty, Lawina, Czarny, Soroka, Stryjek; przybrane nazwiska: Maciej Samura, Jzef Dzieryski, Jan Redowski, Jzef Szymaski, Jzef Jurand, Jzef Szymborski (1898–1944), oficer suby staej piechoty WP, pukownik, czoowa posta podziemia wojskowego (ZWZ-AK).
Ur. 19 III w odzi, by synem Jzefa, mechanika, majstra w dzkiej fabryce wyrobw bawenianych H. B. Frenkla, czonka PPS – Frakcja Rewolucyjna, rodem z Malanowa, pow. Turek; i Franciszki z Lekiewiczw, wywodzcej si z chopskiej rodziny, zamieszkaej we wsi Kowale, pow. Sieradz; mia modsze rodzestwo: Leona (1901-1974), Czesawa (1903-1919), Mariana (1906-1980), ktry by rodzonym, a nie przyrodnim bratem S., jak bdnie podaje wiele publikacji krajowych i emigracyjnych (zob.) oraz Aureli (1910-1998).
W r. 1914 ukoczy Miejsk Szko Aleksandryjsk w odzi w zakresie 6 klas gimnazjalnych, natomiast wiadectwo dojrzaoci uzyska dwa lata pniej w I Gimnazjum im. S. Staszica w Warszawie.
Od r. 1915 nalea do POW w odzi, posugujc si pseud. Jurand; ukoczy tam szko podoficersk i zosta dowdc plutonu, zorganizowanego w rejonie swego zamieszkania przy ul. Zaktnej 46.
Latem r. 1916 komenda IV Okrgu POW w odzi wyznaczya S. do pracy organizacyjnej w pow. Sieradz, gdzie rozwj POW natrafia na due trudnoci. S., dziki zabiegom wasnym i organizacji, otrzyma posad nauczyciela ludowego we wsi Brudzew (gm. Gruszczyce), co pozwalao mu na kamufla swej dziaalnoci na rzecz POW. Po kilku miesicach, dziaajc pod pseud. Szary, osign pierwsze sukcesy: utworzy pocztkowo organizacje lokalne „Klonowa” i „Kliczkw”, a nastpnie pen kompani POW, nad ktr – na rozkaz komendanta Obwodu Sieradzkiego kpt. Wacawa Lenkiewicza, pseud. Orsza – obj samodzielne, mimo modego wieku, dowdztwo. Organizacyjn siatk POW S. budowa z pomoc aktywu Tow. Szerzenia Owiaty Drukowanym Sowem „Czytaj”; posiada legitymacj tego Tow., co umoliwiao mu bezpieczne poruszanie si po terenie.
W lecie r. 1917, bdc na kursie pedagogicznym w Zduskiej Woli, nakoni do wstpienia w szeregi POW i zapozna z problematyk wojskow tego zwizku kilkunastu nauczycieli; zostali oni pniej dowdcami rnych komend lokalnych w Obwodzie.
Wobec represji zastosowanych przez wadze okupacyjne w stosunku do osb prowadzcych dziaalno patriotyczno-owiatow, czc si zazwyczaj z prac w POW, ju w drugiej po. 1917 r. S. opuci dotychczasowe miejsce postoju, zatar za sob lady i przenis si do wsi ubna (gm. Gruszczyce), nalecej do Obwodu Kaliskiego POW. Wykonujc obowizki nauczyciela z waciwym sobie zapaem, zawizuje jednak dalsze organizacje lokalne: „Gruszczyce”, „Baszki”, „Godynice” i „Wrblew”. Wraz z poprzednimi organizacjami („Klonowa” i „Kliczkw”) utworzy – w oparciu o stosunkowo du liczb czonkw POW (350) – Podobwd POW i przej nad nim komend. Rwnoczenie zosta mianowany zastpc kpt. Feliksa Szymaskiego, pseud. Szczsny, komendanta II Obwodu Sieradz, III Okrgu POW w Kaliszu. Na przeomie 1917/1918 komenda Obwodu powierzya mu zorganizowanie dwutygodniowego, tajnego kursu instruktaowego dla grupy przyszych dowdcw POW w Obwodzie. S. przeprowadzi ten kurs w Kunicy Boskiej (gm. Klonowa) jednoosobowo.
Na pocztku 1918 S. peni obowizki komendanta Obwodu. Utworzy w tym czasie kilka oddziaw lotnych do prowadzenia akcji czynnej, dywersyjnej i likwidacyjnej. Nie dopuci take do wywiezienia przez Niemcw zboa z terenu Obwodu. Pod koniec lata t.r. otrzyma oficjaln nominacj na penione stanowisko. Bya ona konsekwencj jego rzetelnej i penej powicenia pracy w organizacji; w szeregach POW fakt ten zosta przyjty z duym zadowoleniem.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas