inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Szreniawa
Jedną z najważniejszych rzek odwadniających powiat miechowski jest Szreniawa. Rzeka jest lewobrzeżnym dopływem Wisły o całkowitej długości 82,7 km i powierzchni zlewni 681 km2. Do Wisły uchodzi w 144,0 km jej biegu. Szreniawa bierze początek na Wyżynie Olkuskiej na wysokości 380 m. n.p.m., uchodząc do Wisły na wysokości 178 m. n.p.m. Głównymi dopływami Szreniawy znajdującymi się na terenie powiatu miechowskiego są: Cicha, Potok Piotrówka, Miechówka, Ścieklec i Potok Racławka. W środkowym biegu dolina rzeki osiąga szerokość około 2 km, a dno doliny jest zmeliorowane.
Szreniawa wypływa z torfowiska koło Wolbromia. We wsi Wierzchowisko znajduje się wydajne źródło (ujęte), które uważane jest niekiedy za początek rzeki Szreniawy. W swoim górnym biegu Szreniawa ma nieproporcjonalnie mało wody. Dopiero w Biskupicach rzekę wzbogacają bardzo wydajne źródła. Lewobrzeżny potok Cicha, o powierzchni zlewni 48,4 km2, jest bardzo silnie zanieczyszczony ściekami komunalnymi i przemysłowymi Miechowa.
Poniżej ujścia Cichej, Szreniawa zmienia kierunek swego biegu z wschodniego na południowo-wschodni. Z prawej strony otrzymuje dopływ Gołczankę. W tym rejonie szerokość płaskodennej doliny wynosi około 300 m.
Powyżej Słomnik uchodzi do Szreniawy jej lewobrzeżny dopływ Piotrówka o powierzchni zlewni 34,6 km2.
Poniżej Słomnik Szreniawa płynie ponownie w kierunku wschodnim; zmienia się też charakter doliny. Staje się ona znacznie szersza, do około 500 m, nawet więcej. Dno jest płaskie, miejscami podmokłe, pocięte licznymi rowami odwadniającymi. Spadek rzeki wyraźnie się zmniejsza. Koło Proszowic dolina rozszerza się już do około 1 km; dno jest zmeliorowane.
W Proszowicach uchodzi z lewej strony do Szreniawy jej największy dopływ Ścieklec o powierzchni zlewni 152,3 km2, zasilając w znacznym stopniu Szreniawę. Poniżej ujścia Ścieklca Szreniawa toczy swe wody w coraz bardziej rozszerzającej się, płaskodennej, zmeliorowanej dolinie. Koło Pławowic, w obrębie doliny, znajduje się zespół stawów.
Poniżej ujścia Ścieklca, aż do ujścia Szreniawy do Wisły, otrzymuje ona jeszcze kilka, stosunkowo niewielkich dopływów, nie mających jednak decydującego znaczenia dla zasilania rzeki w wodę. Wzdłuż ostatniego kilometra biegu rzeka jest obustronnie obwałowana wałami cofkowymi. Wał prawobrzeżny jest dwukrotnie dłuższy od lewobrzeżnego, sięga aż po Koszyce.
Dorzecze Szreniawy jest obszarem typowo rolniczym z małym udziałem lasów. Stan sanitarny rzeki należy do najgorszych na terenie powiatu miechowskiego. Na przełomie lat 2002 – 2006 wody Szreniawy w powiecie sklasyfikowano jako wody nieodpowiadające normatywom.
Głównym źródłem zanieczyszczenia wód Szreniawy w powiecie są ścieki odprowadzane z rejonu Miechowa oraz ścieki z Zakładu Produkcyjnego „SARIA” Małopolska w Gołczy.
Oprócz ww. wymienionych źródeł zanieczyszczeń, wpływ na jakość wód odgrywa działalność rolnicza, między innymi nawożenie gruntów ornych, z których związki przedostają się do wód powierzchniowych i przyczyniają się do zmiany stanu sanitarnego. Zjawisko to jest szczególnie widoczne po wystąpieniu opadów. Wówczas w rzekach następuje wzrost stężenia azotanów związany z przemywaniem pokryw. Poza tym, występuje stały dopływ ścieków o charakterze socjalno–bytowym. Przyczyną jest wysoki poziom zwodociągowania wsi przy równoczesnym braku sieci kanalizacyjnej, co w konsekwencji doprowadza do rozproszenia źródeł zanieczyszczenia, które spływając do rzeki na całej długości powodują zanieczyszczenie nawet już w źródłowym odcinku. Pożądane, zatem jest ograniczenie stosowania nawozów i środków ochrony roślin oraz ciągły monitoring wód, w celu utrzymania ich na stałym poziomie sanitarnym.
Rafał Bielecki
« powrót

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2018© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas