inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Dzieje Mianocic /cz. 2/
W 1780 r. Mianocice należały do Jana Kantego Morsztyna, szambelana królewskiego. Według opisu parafii z 1783 r., sporządzonego przez proboszcza ksiąskiego Piotra Mączkowskiego, w Mianocicach był browar i młyn.
Spis ludności diecezji krakowskiej z 1787 r., przeprowadzony na polecenie prymasa M.J. Poniatowskiego wykazał, że w Mianocicach mieszkało 128 osób, w tym 5 Żydów. Kolejny spis ludności z 1791 r. wykazał, że w Mianocicach znajdowały się 22 domy: folwark - dwór, karczma, 2 młyny, dom ogrodnika, dom kowala, 5 chałup kmiecych, 8 domów zagrodników, 2 domy chałupników i dom należący do proboszcza w Książu Wielkim. Zamieszkiwało je 139 osób – 66 mężczyzn i 73 kobiety, w tym 8 osób ze szlachty, z czego 4 na folwarku, a 4 w karczmie. Według spisu z 1818 r. liczba mieszkańców wynosiła 132 osoby, kolejny spis z 1827 r. wykazywał, że w Mianocicach było 16 domów i 191 mieszkańców.
Po Morsztynach w 1818 r. dziedzicem Mianocic był już Antoni hr. Lanckoroński. Lanckoroński uczestniczył w powstaniu listopadowym, a po jego upadku był zmuszony w 1831 r. wyjechać za granicę. Mianocice zostały wystawione na licytację i kupił je Piotr Steinkeller, ale wkrótce odsprzedał je Antoniemu Helclowi.
Antoni Helcel (ok.1780-1854), kupiec krakowski, nabywając Mianocice był już właścicielem pobliskich Rzędowic oraz przyległych dóbr, jako dobry gospodarz uporządkował dobra mianockie.
W 1848 r. został sporządzony wykaz zabudowań w Mianocicach, z którego dowiadujemy się, że w zabudowaniach dworskich był: dwór murowany pod gontem, spichlerz, owczarnia, 2 młyny, gorzelnia murowana pod gontem, browar murowany pod gontem. W zabudowaniach włościańskich jest wymienione 17 domów drewnianych pod słomą, z kominami murowanymi lub sztagowymi w tym również jedna kurna chata. W maju 1850 r. Julia de Sztersztyn Helcel (1827-1893) córka Antoniego, wyszła za mąż za Cezarego Emila Hallera de Hallenburg (1822-1915) wnosząc w posagu Mianocice, Małoszów i Cisią Wolę. Cezary Haller był człowiekiem wykształconym i światłym. Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył wydział filozoficzny i prawny. Potem półtora roku studiował w Wyższej Szkole Rolniczej w Hohenheim położonym w Wirtembergii. Po uzyskaniu dyplomu zwiedzał Europę zachodnią, wrócił do kraju w 1844 r. Brał udział w Rewolucji Krakowskiej w 1846 r., a po jej upadku zbiegł do zaboru pruskiego. Ujęty przez Prusaków przesiedział przeszło pół roku w więzieniu w Koźlu i w Raciborzu, skąd udało mu się zbiec do Francji. Z Francji wrócił do kraju w 1848 r., by uczestniczyć w wydarzeniach Wiosny Ludów w Krakowie.
Po powrocie z podróży poślubnej do Kissingen, Hallerowie osiedli w Mianocicach i zajęli się prowadzeniem majątku. Hallerowie poświęcali się wtedy również działalności charytatywnej, założyli ochronkę dla dzieci i szpitalik w Mianocicach, którym opiekowały się siostry zakonne z Krakowa. Pod szyldem ochronki funkcjonowała tam również szkółka i nauczanie w niej powierzono wielkoksiąskiemu przeorowi, który tam jeździł pod pozorem kapelanii. Przeor uczył katechizmu, dziedziczka zaś udzielała lekcji czytania po polsku. W 1856 r. uczyło się w tej szkole 19 dzieci.
W 1856 r. po śmierci Ojca objął w spadku i prowadził do spółki z bratem hotel Saski w Krakowie.
Cezary Haller był przeciwnym wybuchowi powstania styczniowego w 1863 r., jednak gdy interwencja Francji i Anglii zdawała się być pewna, wyjechał z rodziną do Krakowa, gdzie włączył się w działalność na rzecz powstania. W hotelu Saskim zorganizował szpital powstańczy i wszedł również w skład Komitetu Obywatelskiego. Komitet ten w Galicji zachodniej uzbrajał oddziały powstańcze i wyprawiał je do Królestwa. W Komitecie prowadził dział skarbowy i na swoje imię zaciągał znaczne pożyczki na cele powstania. Za działalność w Komitecie Obywatelskim został aresztowany przez władze austriackie w Krakowie, skąd został wywieziony do Lwowa, gdzie w więzieniu przebywał przez rok. W 1864 r. zapadł nań wyrok sądowy sześciu lat twierdzy w Ołomuńcu. W 1866 r. został ułaskawiony i wrócił do Krakowa, po jakimś czasie włączył się w życie polityczne i został wybrany do Sejmu Galicyjskiego, a stąd do Wydziału Krajowego. Wybrany był również do Rady Państwa. Około 1874 r. wycofał się z życia politycznego, osiadł i gospodarzył w Mianocicach. Gazeta Kielecka z 1879 r. informowała, że browar w Mianocicach, obecnie podwoił produkcję i produkuje piwo, które kolorem i smakiem przypomina piwo bawarskie. Pod koniec XIX w. dobra mianockie trapiły pożary, w 1881 r. spalił się dwór, a w 1892 r. browar. Cezary Haller w 1911 r. jako obywatel miasta Krakowa, był członkiem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Zmarł w Mianocicach w lipcu 1915 r. i został pochowany w kaplicy na cmentarzu w Książu Wielkim.
Sławomira Madejska-Tkaczyk
Lech Madejski
« powrót

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2019© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas