Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Poniedziaek, 19 sierpnia
imieniny:
Emilii, Julinana, Konstancji
Koci miechowski - akwarela
Publikacje
O samodzielnym partyzanckim batalionie "SUSZARNIA"by Stanisaw Piwowarski
   Odczuwalny nacisk ze strony podajcych gwnymi szosami ku pozycjom obronnym w rejonie przyczka sowieckiego pod Sandomierzem zmotoryzowanych jednostek Wehrmachtu na oddziay AK zmobilizowane w okolicy Proszowic, zmusi sztab AK do opuszczenia Koniuszy i przeniesienia si na nowe miejsce postoju w Zielenicach, a potem w Dziewicioach i ostatecznie w Knyszynie. Od Zielenic sztabowi 106 Dywizji Piechoty "Dom" towarzyszy pierwszy rzut sztabu Grupy Operacyjnej "Krakw", na czele z komendantem Okrgu Krakowskiego i dowdc Grupy pukownikiem Edwardem Godlewskim, pseudonim "Garda". Do osony orodka dowdczego doczya w Zielenicach kompania "Dominiki" dowodzona przez porucznika "Grota". W jej skad wchodziy oddziay "Olgierda", "Babinicza" i "Trzaski", zoone z onierzy dywersji Podobwodw "Magdy" i "Kazi".
   Trwajce wtym czasie Powstanie Warszawskie, stabilizacja frontu niemiecko-sowieckiego oraz obawa przed krwaw pacyfikacj wojskowo-policyjn terenu, czego wpewnym zakresie dowiadczy Obwd Piczowski, nakazyway przyspieszone ienergiczne organizowanie regularnych oddziaw wojskowych, aby mona byo podj zich pomoc rwn walk znieprzyjacielem.
   Utworzona 2sierpnia przez dowdc IVArmii Pancernej generaa porucznika Hermana Balcka, na terenie objtym dziaaniami fazy "Czujnoci", tak zwana "Grupa Wallenstein" rozpoznawaa walk ipatrolami zamiary AK. Zjej dziaania dowdztwo niemieckie wycigno wnioski, e plany podziemia maj jedynie charakter dywersyjny, nie prowadz wic do jawnego powstania. Dziaania "Grupy Wallenstein" nie rozbiy inie zdezorganizoway si AK, ktre wswej nienaruszonej dotd masie oczekiway wkonspiracji na sygna, aby wstosownym momencie ruszy do "Powstania" lub "Burzy". "Grupa Wallenstein" 20sierpnia zostaa rozwizana. Po tym okresie przeciwnikiem si AK na terenie Inspektoratu Rejonowego "Maria" byy pocztkowo jednostki podlege 226nadkomendanturze polowej i154Dywizji Rezerwowej (ze sztabami wKrakowie), nastpnie 225nadkomendanturze wKrakowie i wkocu 602sztabowi do zada specjalnych wMiechowie. Strukturom tym byy podporzdkowane zarwno oddziay ochronne, zoone zOstlegionw, jak ibudowy umocnie (przez teren przebiegay dwie gwne linie obronne – A-1 Stellung iA-2 Stellung) oraz cz si policyjnych.
   18sierpnia orodek dowdczy ioddziay osonowe osigny Lasy Sancygniowskie, pooone wrodkowej czci Garbu Wodzisawskiego, na styku dawnych powiatw: miechowskiego, piczowskiego ijdrzejowskiego. Byy one czci wikszych dbr ziemskich, nalecych do zasuonej dla kultury polskiej igospodarstwa krajowego rodziny Deskurw, za konkretnie Andrzeja Deskura. Lasy te znajdoway si na terenie gminy Sancygniw (Biedrzykowice). Ssiadoway od wschodu zLasami Wchadowskimi, Grskimi iChroberskimi aod pnocnego zachodu zlasami dbr Ksi Wielki. Tereny te pooone s czciowo nieco wyej ni ssiednie.
   Rozlokowanie si oddziaw AK wrejonie Sancygniowa dawao pewne bezpieczestwo sztabom AK iposiadao due znaczenie wojskowe. Wpobliu przebiegay wane szlaki komunikacyjne – szosa ilinia kolejowa Kielce – Krakw oraz droga ikolejka wskotorowa Miechw – Kazimierza Wielka.
   Pierwsze rejony zakwaterowania oddziaw byy usytuowane nastpujco:
gajwka Tomkwoddzia plut. pchor. Jzefa Raja, pseudonim "Bruzda" ioddzia propagandowy sier. Jana Latay, pseudonim "Topr";
wie Trzonwoddzia ppor. "Olgierda";
przysiek Zielonaoddzia sier. "Kolby" iplut. "Waligry";
folwark Wola Knyszyskaoddzia kpr. pchor. "Babinicza" ioddzia plut. "Modrzewia";
wie Cisia Wolaoddzia partyzancki "Warszawa" plut. pchor. "Ziemi";
las Chrustyoddzia partyzancki "Bartosz Gowacki" ppor. Tomasza Goego-Adrianowicza, pseudonim "Pazur";
Lasy Sancygniowskieoddzia partyzancki "Skrzetuski" ppor. Stanisawa Jazdowskiego, pseudonim "bik".
   Przed wyruszeniem na miejsce koncentracji oddzia partyzancki "Skrzetuski" 16sierpnia zosta zaskoczony przez pluton zmotoryzowanej andarmerii wGrach Miechowskich, na trasie przemarszu do Lasw Sancygniowskich. Stoczy on wtedy walk, tracc swego dowdc, podporucznika "bika" ijednego onierza. 18sierpnia wrejonie Przybysawic koo Tunelu poleg dowdca oddziau partyzanckiego "Bartosz Gowacki", podporucznik "Pazur". Oddzia ten, pod dowdztwem porucznika Jana Staki, pseudonim "Kaszuba", przyby wrejon Sancygniowa wostatnich dniach sierpnia.
   Sztaby 106Dywizji Piechoty "Dom" iGrupy Operacyjnej "Krakw" zakwateroway wzabudowaniach mieszkalnych folwarku Knyszyn (do 25sierpnia), nastpnie wobozowisku lenym Lasw Sancygniowskich (do pocztkw wrzenia). Wrejon Sancygniowa przesuna si rwnie radiostacja Okrgu Krakowskiego, anieco pniej rozpocz funkcjonowa pluton andarmerii 106Dywizji Piechoty "Dom".
   Sancygniw iokolica naleay organizacyjnie do 3Puku Uanw "Kwieciarnia" (dowdca porucznik Kazimierz Kierczyski, pseudonim "Kruk"), majc za ssiadw dwa bataliony 112Puku Piechoty "Mleczarnia" (dowdca kapitan Kamil Gudowski, pseudonim "Mak") ibatalion 120Puku Piechoty "Kawiarnia" (dowdca kapitan Roman Zawarczyski, pseudonim "Sewer"). Batalionami miechowskimi dowodzili – pierwszym kapitan Jzef Sikorski, pseudonim "Karo", drugim porucznik Julian Malinowski, pseudonim "Sowik", batalionem drugim piczowskim porucznik Roman Moskwa, pseudonim "Wojniowicz".
   Po dotarciu do rejonu Sancygniowa oddziaw "Dominiki" ipartyzanckich dowdca Batalionu Szturmowego, kapitan "Ponar" mianowa trzech dowdcw kompanii iich zastpcw oraz zacz kompletowa sztab "Suszarni". Dowdc 1kompanii zosta porucznik "Grot", jego zastpc porucznik "Olgierd". 2kompani dowodzi kapitan Bronisaw Handzlik, pseudonim "Gozdawa", jego zastpc za by porucznik Konrad Juszczyk, pseudonim "Pajk". Dowdc 3kompanii mianowano porucznika cc Wadysawa Mareckiego, pseudonim "abik", ajego zastpc podporucznika "Jax".
   Pododdziay, ktre znalazy si na miejscu koncentracji, rniy si midzy sob wielkoci, podziaem wewntrznym, uzbrojeniem iumundurowaniem. Ich unifikacja nastpia dopiero wnastpnym miesicu, kiedy rwnie skompletowano sztab Batalionu Szturmowego. Zamierzenia organizacyjne zwizane zprzeksztaceniem oddziaw "Dominiki" ipartyzanckich wregularne pododdziay bojowe znajduj swe odbicie wrozkazach dziennych dowdcy 106Dywizji Piechoty "Dom" irozkazach dowdcy "Suszarni".
1 2 3 4 5
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas