Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Poniedziaek, 19 sierpnia
imieniny:
Emilii, Julinana, Konstancji
Dwr Eplara w Kacicach - rok 1974
Publikacje
Jzef Spychalskiby Stanisaw Piwowarski
Scalenie z Chostr stanowio jedno z najtrudniejszych zada, przed jakim w Okrgu Krakowskim stano dowdztwo AK. Pochono ono najwicej wysiku organizacyjnego, przysporzyo wielu trudnoci wewntrznych i w rzeczywistoci nie przynioso zakadanych efektw. Mimo to w okresie dowodzenia Okrgiem przez S. podpisano w obwodach 19 umw wcielenia Chostry i wprowadzono ustalon z jej przedstawicielami ilo czonkw tej organizacji do komend obwodw. Przejto te wikszo zgoszonych plutonw. Czonkowie Chostry uzyskali jeszcze etaty w sztabach inspektoratw rejonowych i sztabie Komendy Okrgu. Warunki te wynikay z faktu, e kierownictwo Stronnictwa Ludowego (SL) „Roch”, dysponent Chostry, zapewnio sobie w Okrgu monopol na obsad stanowisk w administracji rzdowej, a wojskwka SL „Roch” pod wzgldem liczebnoci w niektrych obwodach przewyszaa stany osobowe AK. Niestety, wbrew zawartym umowom SL „Roch” nie zaprzestao wrogiej propagandy wobec AK, nasilajc rwnoczenie dziaania Ludowej Stray Bezpieczestwa (LSB).
W przeciwiestwie do swego poprzednika, S. by jednak przez konspiracyjne i wojskowe rodowiska ruchu ludowego oceniany zdecydowanie pozytywnie, na co niewtpliwie zoyy si: prowadzona przez niego stopniowa likwidacja przygotowywanej wasnej administracji, przeobraenie SOP w WSOP, zagodzenie negatywnego nastawienia AK do Chostry, usunicie lub przeniesienie na inne stanowiska szeregu osb, pozostajcych w konflikcie z SL „Roch” i Chostr oraz wydanie rozkazw, polecajcych tpi z ca bezwzgldnoci dyskryminacyjne i nierwne traktowanie przez dowdztwo wcielonych oddziaw, bez wzgldu na rodowisko i orodek polityczny, z ktrego si wywodziy.
Istotnym elementem planu powstania powszechnego, moliwym dziki dokonanemu scaleniu w ramach AK caego potencjau wojskowego, by zainicjowany przez S. wysiek na rzecz Odtworzenia Si Zbrojnych (OSZ) w Okrgu. Zgodnie z przyjtymi zaoeniami, okrelajcymi wano poszczeglnych prac (tzw. I i II kolejno odtwarzania), S. przewidywa wystawienie w Okrgu pocztkowo szeciu, a potem jeszcze piciu dywizji piechoty (6, 21, 22, 24 i 106), 10 Brygady Zmotoryzowanej i Krakowskiej Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej. Na terenie zachodnich obwodw Okrgu organizowany by – za zgod S. – Legion lski, przypisany organizacyjnie do Okrgu lskiego, natomiast w rozumieniu garnizonowym i w zakresie walki biecej podporzdkowany komendzie miejscowej. W dziedzinie prac nad OSZ S. zmierza do peniejszego wykorzystania kobiet-onierzy w ramach Wojskowej Suby Kobiet (WSK), ktrej zaplecze w znacznej czci stanowiy: Organizacja Harcerek, Suba Wojskowa Kobiet GL PPS, Narodowa Wojskowa Suba Kobiet i Ludowy Zwizek Kobiet.
W Okrgu Krakowskim NSZ zajmowao na og negatywne stanowisko wobec wszystkich organizacji konspiracyjnych, w tym i wobec AK. S., za porednictwem wasnego kontrwywiadu kontrolowa na swoim terenie rozwj tzw. VI Okrgu NSZ, jednak adnych kontaktw z t organizacj nie utrzymywa, poza pojedynczymi spotkaniami z kpt. Piotrem Mierosawem, pseud. Geograf i por. Julianem Sdkiem, pseud. Juliusz Mickiewicz, w trakcie ktrych zachowa anonimowo. Od czasu tych kontaktw wywiad AK przejmowa wyniki pracy wywiadu kolejowego i przemysowego NSZ. S. zaleci werbowanie do AK opuszczajcych szeregi organizacji czonkw NSZ bez prowadzenia rozmw z ich dowdcami.
Ubstwo rde nie pozwala na dokadn charakterystyk stosunku S. do partii politycznych i ich wojskwek. Mona jednak stwierdzi, i w okresie dowodzenia przez niego Okrgiem odtworzy si Krakowski Komitet Midzypartyjny (KKM), a w stosunkach midzy wojskiem a partiami politycznymi doszo do wyjanienia wielu spraw spornych. S. uczestniczy bardzo czsto w posiedzeniach KKM; niekiedy zastpowa go szef Wydziau Wojskowego sztabu Komendy Okrgu, ppk Alojzy Kaczmarczyk, pseud. Wacaw. Sformuowana przez on S. opinia, jakoby mia on obj funkcj przewodniczcego Centralnego Komitetu Chopskiej Organizacji Wolnoci „Racawice”, rezygnujc z funkcji komendanta Okrgu Krakowskiego, z braku danych rdowych nie wytrzymuje krytyki. Wiadomo te, e wobec ogromnej przewagi SL „Roch” w Maopolsce miejscowemu czynnikowi wojskowemu zaleao na wyrwnaniu wpyww politycznych poszczeglnych stronnictw. Std niewtpliwie dua troska komendanta Okrgu o ChOW „Racawice” i jej wojskwk POZ. Zreszt przewodniczcym tej organizacji w Okrgu by szef Oddziau I sztabu Komendy Okrgu, mjr S. Sikorski, pseud. Oko, Skiba. S. widzia natomiast sw przydatno w machinie organizacji wojskowej. Jako wyszy oficer cieszy si z faktu przyszego dowodzenia dziaaniami odtworzonego w konspiracji wojska w rejonie Krakowa i lska. Natomiast jako onierz-demokrata angaowa si w sprawy ustalenia przyszego ustroju Polski po stronie idei postpu spoecznego i wyznajcych go si politycznych.
Meldunki organizacyjne (nr 190, 220 i 240) za okres od 1 IX 1942 do 29 II 1944, przekazane przez kolejnych dowdcw AK do sztabu NW oraz wspomnienia powojenne kadry dowdczej Okrgu bardzo wysoko oceniaj uzyskane przez S. efekty. Prowadzc akcj scaleniow wielkich organizacji i bezporednio wcielajc do AK mniejsze grupy mia on zasadniczy wpyw na przyrost stanw liczebnych tej organizacji, a tym samym na gwatowny rozwj na przeomie 1943 i 1944 jej siatek terenowych, a zwaszcza powoywania nowych oddziaw bojowych i dywersyjnych. W sposb wyrany wzmocni te zaplecze kwatermistrzowskie i sanitarne Okrgu i zainicjowa na znaczn skal prowadzon konspiracyjn produkcj butelek zapalajcych, granatw rcznych i pistoletw maszynowych „Sten”. Due znaczenie przywizywa do sprawnej cznoci, zarwno konspiracyjnej, jak i operacyjnej, oraz przygotowa Okrgu do odbioru zrzutw lotniczych na wytypowanych „koszach”, „bastionach” i lotniskach. W zwizku z akcj scaleniow i wcielaniem grup zbrojnych do AK nakazywa przeszkolenie w odpowiednim zakresie modych dowdcw (podchorych i podoficerw). Na bieco aktualizowa plan operacyjny Okrgu, dokonujc rozdziau si, wyznaczajc dowdcw ognisk walk i waniejszych celw natarcia. Wszystkie zadania bojowe osobicie omawia z omiu inspektorami rejonowymi (Krakowa, Miechowa, Nowego Scza i Tarnowa, Rzeszowa, Przemyla, Jasa i Mielca), sprawdzajc ich dalsze wdraanie poprzez Oddzia III sztabu Komendy Okrgu i komendanta Podokrgu Rzeszowskiego.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas