Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Poniedziaek, 19 sierpnia
imieniny:
Emilii, Julinana, Konstancji
I Kompania Kadrowa w Miechowie. Olej, ptno
Publikacje
Jzef Spychalskiby Stanisaw Piwowarski
Aresztowanych natychmiast rozdzielono, przewoc nie oznakowanymi samochodami do Biaegostoku, skd po krtkim przesuchaniu w siedzibie obwodowej NKWD przetransportowano kolej do Miska i osadzono w wizieniu. Poddawano ich tutaj kolejnym przesuchaniom, ubrano w strj wizienny i wysano pocigiem do Moskwy. Ujci oficerowie trafili na ubiank. Ppor. „Nieczuja” przez duszy czas uwaany by za waniejszego winia ni „Maciej Samura”, std z nim, a nie z S. rozmawia Ludowy Komisarz Spraw Wewntrznych awrentij P. Beria.
O przebiegu ledztwa brak cilejszych danych. Istniej przesanki, e po przeszo szeciomiesicznym ledztwie S. zosta zmuszony do przynajmniej oglnego opisania swej dziaalnoci konspiracyjnej. W trakcie przenoszenia winiw z celi do celi spotka S. por. Jerzy Klimkowski, pniejszy adiutant dowdcy Armii Polskiej w ZSRR, gen. bryg. (gen. dyw.) Wadysawa Andersa. W pierwszych dniach wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 S. stan przed Kolegium Wojskowym Sdu Najwyszego ZSRR pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Niemiec oraz organizacji armii podziemnej, zmierzajcej do oderwania Zachodniej Biaorusi od ZSRR i prowadzenia aktw sabotaowo-dywersyjnych. Od zarzutu szpiegostwa zosta zwolniony, natomiast za pozostae czyny skazano go na kar mierci. Przed tym samym sdem stan i otrzyma podobny wyrok A. Iglewski.
Po kilku dniach oczekiwania na egzekucj, skazani zostali zmuszeni do napisania poda o anulowania wyrokw mierci, decydujc si na taki krok przede wszystkim na wie o wybuchu wojny. Z pocztkiem sierpnia, po nalocie Luftwaffe na Moskw, S. i jego towarzysz niewoli zostali wypuszczeni na wolno. Z S. odby wwczas rozmow szef NKGB Wsiewood N. Merkuow. Poinformowa on go, e 30 VII zosta podpisany ukad polsko-sowiecki o wzajemnej pomocy i poparciu w wojnie przeciwko III Rzeszy. Podobn rozmow odby z nim rwnie . P. Beria.
4 VIII opuci ubiank gen. bryg. (gen. dyw.) W. Anders, a nieco wczeniej i pniej wielu innych polskich oficerw. S. zamieszka w hotelu „Moskwa” nieopodal hotelu „Metropol”, gdzie znajdowaa si czasowo Polska Misja Wojskowa, dowodzona przez gen. bryg. Zygmunta Bohusza-Szyszko oraz przedstawiciele cywilni Rzdu Rzeczypospolitej Polskiej. Natychmiast po uzyskaniu kontaktu z polskim przedstawicielstwem zgosi si do suby w WP. Pragn jak najszybciej powrci do kraju. W tym czasie rwnie Sowietom zaleao na tym, aby wiadomoci z ziem polskich o ruchach wojsk niemieckich docieray jak najwczeniej i bezporednio do sztabu Armii Czerwonej, aby mg on na nie natychmiast reagowa. Rozmowy w tej sprawie przeprowadzali przedstawiciel Naczelnego Dowdztwa Armii Czerwonej gen. mjr Georgij S. ukow z gen. bryg. (gen. dyw.) W. Andersem i charg d’affaires Ambasady RP Jzefem Rettingerem. W pierwszej fazie rozmw (4, 5 X) zdecydowano, e za front zostanie przerzucony drog lotnicz S. z por. J. Klimkowskim. Pniej, gdy oficer ten obj funkcj adiutanta dowdcy Armii Polskiej w ZSRR w przerzucie do kraju mia towarzyszy S. ppor. A. Iglewski.
Po przybyciu 4 IX do Moskwy ambasadora RP, prof. Stanisawa Kota, sprawa przerzucenia do kraju S. zyskaa w jego osobie zdecydowanego zwolennika, tym bardziej, e S. by jego gwnym informatorem o warunkach pracy pod okupacj niemieck i sowieck. W listach skierowanych do premiera RP i Naczelnego Wodza (NW) prof. S. Kot nie szczdzi S. pochwa, nazywajc go „pierwszorzdnym” (8 IX), „miym, dzielnym i prostolinijnym” (10 IX), „solidnym” (15 IX), „wybitnym oficerem” (16 IX), „oddanym” NW (29 IX) i „czowiekiem zrcznym i pewnym” (10 X). W oczekiwaniu na lot do kraju S. i jego wsptowarzysze odbyli nakazan ilo skokw spadochronowych, przeprowadzili wiele rozmw politycznych i zwiedzili Moskw. S. zaprotestowa wtedy u prof. S. Kota przeciwko zamiarowi utworzenia w polskiej placwce dwch kasyn; jednego dla pracownikw przybyych z Wielkiej Brytanii i drugiego – dla personelu zoonego spord Polakw przebywajcych w ZSRR.
5 X gen. dyw. W. Anders i towarzyszcy mu S. zoyli wizyt ambasadorowi w jego willi pod Moskw. Stwierdzono wwczas, e odlot do Polski sta si nieaktualny, poniewa powietrzne rodki lokomocji byy wicej ni ograniczone. Postanowiono wic zaczeka z t spraw do przyjazdu do ZSRR premiera RP i Naczelnego Wodza. Wkrtce po tej rozmowie S. z A. Iglewskim opuci Moskw i przyby do Buzuuku, proszc o przydzia do jednostek liniowych. Szef sztabu Armii Polskiej, pk dypl. L. Okulicki przekona S., e powinien cierpliwie czeka na przylot do ZSRR gen. broni Wadysawa Sikorskiego. W okresie wyczekiwania S. opracowa dla potrzeb formowanych jednostek piechoty szereg instrukcji i wytycznych, prowadzi wiele zaj szkoleniowych i wychowawczych z nowoprzyjtymi do wojska, inicjowa doywianie dzieci polskich w Buzuuku i zbirki pienine na rzecz uchodcw cywilnych.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas